Salgs- & Leveringsbetingelser for JE-Træ Facadedøren

 

1. Generelt

Alle tilbud og leverancer fra Vahle A/S, herefter benævnt “sælger”, er underlagt reglerne i lov om køb. I det omfang disse regler ikke er fraveget er nærværende salgs- og leveringsbetingelser altid gældende, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

2. Sælgers tilbud

Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbuddet, dette i 60 dage at regne fra tilbuddets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbuddet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny, der ligger så tæt på den oprindelige tilbudte leveringstid som muligt. Alle anførte priser er ekskl. moms, men inkl. levering med sælgers sædvanlige transportmiddel og –rute.

3. Ordreændring

Ændring af aftalte ordrer skal ske senest 3 dage fra modtagelse af ordrebekræftelsen. Herefter kan der af produktionstekniske hensyn ikke foretages ændring af aftalte ordrer.

4. Levering & Reklamationer

Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet byggeplads.

I umiddelbar forbindelse med leveringen er køber forpligtiget til at kontrollere, at leverancen er korrekt eller i modsat fald at meddele sælgers eller transportselskabets chauffør dette. Såfremt køber ikke gør indsigelse i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan han ikke senere gøre gældende, at leverancen var mangelfuld eller beskadiget. Leveringsbetingelser er CIF iht. INCOTERMS.

5. Fordringshavermora

Såfremt leveringen, på grund af købers forhold, ikke sker til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som hvis leveringen var sket. Køber er endvidere forpligtiget til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale.

6. Betaling

Alle leverancer forfalder til betaling ved levering eller fakturering. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats medmindre der i tilbuddet er angivet en højere rentesats. Såfremt der skal leveres af flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde resterende leverancer, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtigelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer. De leverede varer forbliver sælgers ejendom, indtil de er betalt!

7. Tegninger & Specifikationer

Alle tegninger, tekniske dokumenter og anden teknisk information, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og er underlagt dennes ophavsret. Materialet må ikke anvendes af køber eller kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Tegninger, teknisk dokumentation m.v., som køber har modtaget i forbindelse med tilbudsafgivning, skal returneres, hvis tilbuddet ikke accepteres.

8. Ansvar for mangler

Sælger har ikke pligt til at deltage i mangelgennemgang ved afleveringen, i forbindelse med årsgennemgangen eller i forbindelse med 5 års eftersyn. Sælgers vægring herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse. Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende:

  • Køber kan kræve manglerne udbedret uden udgift for sig.
  • Såfremt udbedring ikke kan ske, kan køber i stedet kræve omlevering.
  • Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.

Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, stilladsomkostninger eller andet indirekte tab. Sælger er endvidere, uanset ovenstående, aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler, ikke, eller kun med store vanskeligheder kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til i samme omfang at rejse et direkte krav mod sælger. Tvister vedrørende et sådant krav behandles jfr. pkt. 11.

9. Ansvar for forsinkelser

Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets gang, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold han ikke er herre over, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder. Såfremt sælger efter foranstående regler er ansvarlig betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve handelen. Køber kan dog aldrig hæve handelen i situationer hvor forsinkelsen skyldes forhold, som sælger ikke er herre over (jfr. ovenstående pkt. 9, 1. afsnit).

10. Produktansvar

Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Tvistigheder

Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold til reglerne i Almindelige Betingelser for Arbejder og leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92), § 45.

Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jfr. AB 92 § 47.